وام مسکن تامین مالی مجدد

برنامه HAMP چیست؟

آیا در تلاش برای پرداخت وام خود هستید؟ در این صورت ، ممکن است برنامه اصلاح مقرون به صرفه خانگی (HAMP) قابل تأمل باشد.