انواع مراقبه

نحوه مراقبه با استفاده از کتاب مقدس

مراقبه عبارت است از پاکسازی ذهن آگاه فرد از حواس او را برای تمرکز ، تفکر و تأمل. برای مراقبه با استفاده از کتاب مقدس نیاز به عمل ...

ماندالا برای مراقبه و رنگ آمیزی

رویه استفاده از ماندالا برای مراقبه و رنگ آمیزی در حال افزایش است که مردم بیشتری آداب و رسوم قدیمی استفاده از ماندالا را به عنوان ...

مراقبه های ارتباطی

مراقبه های مشترک راهی برای به یاد آوردن شام آخر است. در هنگام اجتماع ، مهم است که وزرا و جماعت بر روی تشریفات متمرکز شوند ...