کانال های فیلم

گزینه های مشاهده کانال فیلم Flix

کانال فیلم Flix در سال 1992 به عنوان یک کانال کابلی با برنامه 24 ساعته راه اندازی شد که متمرکز بر کلاسیک های قدیمی تر از دهه 70 با عناوین گاه به گاه از ...