لیست برنامه های 12 مرحله ای

مسلماً مشروبات الکلی ناشناخته شناخته شده ترین برنامه در این 12 مرحله است ، اما تعدادی گروه دیگر نیز وجود دارند که با استفاده از این ...فعالیت های گروه درمانی سوuse مصرف مواد

فعالیت های گروهی فضایی را برای افراد ایجاد می کند تا در محیطی امن خود و مصرف مواد خود را کشف کنند. برای شرکت کنندگان ، این فعالیت ها دارای ...شعرهای مخدر دارویی

سرودن شعر یکی از راه های معتادان است و دیگران درد و آشفتگی اعتیاد به مواد مخدر را در زندگی مشترک دارند. غم و ناامیدی جهانی است ...