چگونه دیگران را از سیگار کشیدن منصرف کنیم

به هیچ وجه نمی توان کاری کرد که کسی سیگار کشیدن را متوقف کند ، کوتاه این که آنها را به یک جزیره متروک که گیاه شاهدانه رشد نمی کند منتقل کند. درست مثل ...