کمک هزینه شخصی برای پرداخت بدهی ها

دولت فدرال هیچ گونه کمک مالی برای کمک مالی شخصی در زمینه تخفیف بدهی در نظر نمی گیرد. هر آگهی یا نشریه ای که چنین وجوهی را نشان دهد ، ...