انواع یوگا

با انجام مجسمه سازی یوگا چه مقدار کالری می سوزد؟

هنگام انجام مجسمه سازی یوگا ، احتمالاً می خواهید بدانید که چه مقدار کالری سوزانده اید. به همراه نکاتی تقریباً می دانید که چه تعداد را می سوزانید.

یوگای دست

یوگای دست فقط حرکات با دست نیست. هر کدام معنای نمادین دارند. نحوه انجام ژست های دست یوگا ، نمایندگی آنها و مزایای آن را کاوش کنید.

6 ژست یوگای سگ برای آزمایش با توله سگ خود

یوگا فقط برای مردم نیست. این ژست های یوگای سگ را با همراه چهار پا خود امتحان کنید! از این حرکات همراه با آموزشهای جذاب ویدیویی لذت ببرید.