استانداردهای ارگانیک

جوانب مثبت و منفی GMO ها

ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی یا تراریخته ها ، غذاهایی هستند که برای ایجاد اثر مطلوب تغییر یافته اند و به نوعی به نفع مردم است. در حالی که آنها ...