بار مسافر

چمدان املیا ارهارت

آملیا ارهارت در زمان خود به خاطر بسیاری از دستاوردهای خود در حمل و نقل هوایی مشهور شد و حتی پس از ناپدید شدن نیز همچنان یک نماد آمریکایی بود. او یک .. بود ...