موضوعات قانونی برای نویسندگان

چه زمانی کتاب به حوزه عمومی تبدیل می شود؟

این س ،ال که 'چه زمانی کتاب به عمومی تبدیل می شود؟' پاسخ ساده ای نیست. وضعیت کتاب به تاریخ انتشار آن بستگی دارد.