چگونه جوانه ماش (و چگونه از آنها لذت ببریم)

یادگیری نحوه جوانه زدن ماش در خانه بسیار آسانتر از آن است که فکر می کنید. به محض جوانه زدن این حبوبات ، نحوه استفاده از آنها را در وعده های غذایی خود کشف کنید.