اعطای بودجه

نمونه هایی از پیشنهادهای موفق گرانت

در ابتدا آماده سازی برای ارسال درخواست کمک هزینه می تواند طاقت فرسا باشد. با داشتن اطلاعات زیادی برای جمع آوری و سواری بسیار زیاد برای موفقیت ، مهم است که ...

اعطای بنیاد

صدها بنیاد وجود دارد که به سازمانهای غیر انتفاعی کمک هزینه می کند. بسیاری از بنیادها از طریق بودجه سخاوتمندانه یک یا دو نفر پشتیبانی می شوند ...

نحوه درخواست برای کمک هزینه در مراحل ساده

درخواست دریافت کمک هزینه برای سازمان های غیر انتفاعی بسیار ترسناک به نظر می رسد ، اگر قبلاً چنین چیزی را ننوشته باشید. در حالی که شما باید دقیق باشید و تحقیقات خود را انجام دهید ، ...

8 مکان برای یافتن مثالهای نوشتن گرانت

مرور نمونه های نوشتن کمک هزینه می تواند به شما کمک کند تا در مورد روند نوشتن کمک هزینه کمک بگیرید. برنامه ریزی برای پیشنهاد کمک هزینه تحقیقات زیادی را می طلبد و باید ...