نمایش های نمایش اسلاید

نمونه هایی از تمرینات ایزوتونیک با تصاویر

تمرینات ایزوتونیک شامل به چالش کشیدن یک عضله (یا گروهی از عضلات) با مقاومت است که می تواند بر آن غلبه کند. تمرینات قدرتی ، تمرینات مقاومتی ، ...