نمایش های اسلایدی کالج

دختران دانشگاه نیاز به پول نقد دارند

نوار مناقصه و نوشیدن مشروبات الکلی برای بیشتر افراد 18 ساله قانونی است حتی اگر آنها تا 21 سالگی نتوانند آن را به صورت قانونی خریداری کنند. نوار مناقصه می تواند به کالج کمک کند ...