چینی استرولوژی

من چه عنصر چینی هستم؟

طالع بینی چینی از لحاظ وجود پنج عنصر در سیستم چینی با طالع بینی غربی متفاوت است و آنها بر مواضع مختلف در ...

نمودارهای زودیاک سال نو چینی

علائم زودیاک چین براساس سال نو چینی محاسبه شده با استفاده از تقویم قمری است. نمودارهای سال نو چینی چیزی بیش از نجوم نشان می دهد ...

سازگاری خانوادگی طالع بینی چینی

مانند طالع بینی غربی ، طالع بینی چینی نیز از یک سیستم پیچیده سازگاری استفاده می کند. دوازده علامت زودیاک چینی فردی هستند ، اما یک ...

نمودار مسابقه زودیاک چین

ترکیبات ازدواج زودیاک چین مشابه ترکیب های نجومی غربی است. برای چینی ها سازگاری در ازدواج مهم است. چک کردن ...

نشانه خوک زمین در طالع بینی چینی: معانی و صفات

این خوک آخرین حیوان از 12 حیوان زودیاک چین است. این نشان دهنده خوش شانسی ، ثروت و رفاه عمومی است. هر 12 سال یک سال خوک اتفاق می افتد. ...