باگوا

استفاده از فنگ شویی باگوآ در خانه شما

پزشکان فنگ شویی برای شناسایی بخشهای خاص در خانه ها ، آپارتمان ها و دفاتر از باگا به عنوان نقشه راه یا نقشه اولیه استفاده می کنند. شما می توانید از پوشش باگوا استفاده کنید ...